Een betrouwbare Boodschap (2)


Categories :

Dit is een betrouwbaar woord.

Want  als wij met Hem gestorven zijn, zullen wij ook met Hem leven.

Als wij volharden, zullen wij ook met Hem regeren.

Als wij Hem verloochenen, zal Hij ons ook verloochenen.

Als wij ontrouw zijn, blijft Hij getrouw.

Hij kan Zichzelf niet verloochenen.

2 Timotheüs 2 : 11-13

Kijk jij ook uit naar ‘later’?

De Boodschap is voor het ‘hier en nu’, en gaat ook over later, de heerlijke toekomst. Nu en straks zijn in het geloof met elkaar verbonden. Kijk maar naar de tekst: als wij… dan zullen wij … Daarom is de Boodschap ook betrouwbaar, dat wil zeggen geloofwaardig. Eigenlijk is het een samenvatting van alles wat Paulus hiervoor gezegd heeft.

Er staan twee positieve en twee negatieve als-dan zinnen. Leven en heersen zijn twee genadegaven in de heerlijke toekomst; daarvoor is nodig: sterven en volharden in deze aardse werkelijkheid. Wat bedoelt Paulus nu met sterven? Lees het eens in Romeinen 6:8-11. Gestorven voor de zonde. Die heeft geen macht meer over ons als we in Christus leven. En volharden? Denk maar aan de boer uit vers 6 (De kosten en baten van de Boodschap (3)). Kun je dan volmaakt goed en heilig leven? De twee negatieve uitspraken laten zien dat wij Hem kunnen verloochen en ontrouw zijn. Verloochenen wil zeggen: er niet voor uitkomen dat je een gelovige bent. Dan zal God ons ook verloochen. Dat betekent dat Hij ons leven geen getuigenis meer is (Matteus 10:32-33). En ontrouw? Dat waren de discipelen toen ze wegvluchtten in de hof van Gethsémané (Matteus 26:56). Verlaat God ons dan ook? Nee, Hij blijft trouw, want zo is Zijn karakter. Hij kan niet anders dan trouw zijn! Zo ís Hij. Gelukkig wel.

Dit leven is een oefenplaats voor de nieuwe hemel en aarde. Daarom moeten we ons oefenen in godsvrucht. En Zijn Woord is jouw Werkboek.