Lukas

Het Huis van mijn Vader (7)

Dit is deel 7 van 9 in de serie Vader's Huis

7. Het huis van de vader is het volk Israël Het huis van de vader in het Nieuwe Testament heeft dezelfde betekenissen als in de TeNaCh. De eerste betekenis is weer het ouderlijk huis. In Lukas 16 lezen we het verhaal van de rijke man en een bedelaar, Lazarus geheten …

Lukas

Onbewolkt

En er waren herders in diezelfde streek, die zich ophielden in het open veld en ’s nachts de wacht hielden over hun kudde. En zie, een engel van de Heere stond bij hen en de heerlijkheid van de Heere omscheen hen en zij werden zeer bevreesd. En de engel zei …

Lukas

Negen

Toen antwoordde Jezus en zei: Zijn niet de tien gereinigd? Waar zijn dan de negen anderen? Lukas 17 : 17 De negende letter van het Hebreeuwse alfabet is de tet. Het is de minst voorkomende letter in de Torah, maar de eerste keer dat deze letter verschijnt, is wel een …

Genesis

Twee

De HEERE zei toen tegen haar: Er zijn twee volken in uw schoot, en twee naties zullen zich uit uw lichaam vaneenscheiden. Het ene volk zal sterker zijn dan het andere en de meerdere zal de mindere dienen. Genesis 25 : 23 Twee mensen gingen naar de tempel om te …

Lukas

Jezus’ ogen (2)

En de mannen die Jezus vasthielden, bespotten Hem en sloegen Hem. En nadat ze Zijn gezicht bedekt hadden, sloegen zij Hem in het gezicht en vroegen Hem: Profeteer, wie is het die U geslagen heeft? Lukas 22 : 63-64 Wat een verschil tussen Judas en Petrus. Judas kreeg dezelfde blik …

Lukas

Jezus’ power

En de Heere keerde Zich om en keek Petrus aan. En Petrus herinnerde zich het woord van de Heere, hoe Hij tegen hem gezegd had: Voordat de haan gekraaid zal hebben, zult u Mij driemaal verloochend hebben. En Petrus ging naar buiten en huilde bitter. Lukas 22 : 61-62 Het …

Lukas

Jezus’ pijn

En een zeker dienstmeisje zag hem bij het vuur zitten en zei, met haar ogen op hem gericht: Ook hij was bij Hem. Maar hij verloochende Hem en zei: Vrouw, ik ken Hem niet. En kort daarna zag een ander hem en zei: Ook u bent een van hen. Maar …

Lukas

Jezus’ passie

54 En zij namen Hem gevangen en voerden Hem weg en brachten Hem in het huis van de hogepriester. En Petrus volgde op een afstand. 55 En toen zij een vuur aangestoken hadden midden op de binnenplaats, en zij samen daaromheen waren gaan zitten, ging Petrus in hun midden zitten. Lukas …

Lukas

Jezus’ ogen (1)

61 En de Heere keerde Zich om en keek Petrus aan. Lukas 22 : 61 Ogen zijn de spiegel van de ziel. Als je elkaar in de ogen kijkt dan kijk je  letterlijk en figuurlijk bij elkaar naar binnen. Een professor deed onderzoek naar de vraag hoe mensen verliefd worden. Hij …

Lukas

De Heiland, rijdend op een ezelsveulen

Dit is deel 5 van 5 in de serie De ezel

Verheug u zeer, dochter van Sion! Juich, dochter van Jeruzalem! Zie, uw Koning zal tot u komen, rechtvaardig, en Hij is een Heiland, arm, en rijdend op een ezel, op een ezelsveulen, het jong van een ezelin. Zacharia 9 : 9 De Heer heeft het nodig. Lucas 19 : 34 …