Een lichtende wolk


Categories :

2 En Hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd; Zijn gezicht straalde als de zon en Zijn kleren werden wit als het licht. 3 En zie, aan hen verschenen Mozes en Elia, die met Hem spraken. 4 Petrus antwoordde en zei tegen Jezus: Heere, het is goed dat wij hier zijn; laten wij, als U wilt, hier drie tenten maken, voor U een, voor Mozes een, en een voor Elia.

5 Terwijl hij nog sprak, zie, een lichtende wolk overschaduwde hen; en zie, een stem uit de wolk zei: Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb; luister naar Hem!

6 En toen de discipelen dit hoorden, wierpen zij zich met het gezicht ter aarde en werden zeer bevreesd.

Mattheus 17 : 2-6

Licht is een belangrijk onderwerp in de natuurkunde. Licht is ook heel bijzonder. Geleerde mensen hebben heel lang gediscussieerd over de vraag of licht nu bestond uit golven of dat deeltjes waren. Men dacht niet dat het allebei kon zijn. We weten nu dat licht zowel een golf is als een deeltje.

Jezus is Gods heerlijkheid en Hij kwam als Mensenzoon. Tegelijk is Hij ook Gods eniggeboren Zoon. Op zeker moment is de Heiland met drie discipelen een hoge berg opgeklommen. Dan gebeurt er iets bijzonders, want Jezus’ uiterlijk verandert. Hij wordt een en al Licht. Hij is ook niet meer alleen, maar de discipelen zien in een visioen ook Mozes en Elia. Zij spreken met de Heere Jezus over Zijn komende lijden en sterven (Lukas 9:31). Ook Petrus spreekt. Hij wil tenten maken voor Jezus, Mozes en Elia. Maar in plaats van een tent, komt er een wolk die het licht als het ware opneemt. Een stem klinkt. God de Vader spreekt. “Dit is Mijn geliefde Zoon!”

De drie discipelen zijn er getuigen van. Petrus schrijft later in een brief dat hij ooggetuige is geweest van Gods Majesteit toen Jezus eer en heerlijkheid ontving van God de Vader. Hij vertelt dat hij de stem heeft gehoord op de berg (2 Petrus 1:16-21). “Dit is Mijn geliefde Zoon. Luister naar Hem.”

Zie je, Jezus is God en Mens tegelijk. Gods geliefde zoon. We doen er goed aan om naar Hem te luisteren. Zo worden ook wij, mensenkinderen, aangenomen tot Gods geliefde kinderen.