Met de wolken


13 Ik keek toe in de nachtvisioenen, en zie, er kwam met de wolken van de hemel Iemand als een Mensenzoon. Hij kwam tot de Oude van dagen en men deed Hem voor Zijn aangezicht naderbijkomen.

14 Hem werd gegeven heerschappij, eer en koningschap, en alle volken, natiën en talen moesten Hem vereren. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die Hem niet ontnomen zal worden, en Zijn koningschap zal niet te gronde gaan.

Daniël 7 : 13-14

16   Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. 17 Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in [de] wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn.

18 Zo dan, troost elkaar met deze woorden.

1 Thessalonicenzen 4:16-18

Elf mannen staren naar de hemel. Zojuist hebben ze hun Meester naar de hemel op zien varen. Ze zagen Hem gaan totdat er een wolk tussen kwam. Toen zagen ze Hem niet meer. Ineens staan daar twee engelen bij hen. Waarom kijken jullie naar de hemel? Jezus komt op dezelfde wijze terug als jullie Hem naar de hemel hebben zien gaan. Met de wolken van de hemel (Mark. 14:62). Joodse rabbijnen noemen de Messias ook wel de Wolkenman. Daniël zag de Mensenzoon met de wolken van de hemel komen. Dat gebeurde toen Hij naar de hemel opvoer. Toen krijg Hij de heerlijkheid van de Koning. En met die wolken komt Hij ook als Koning terug naar deze aarde.

Soms staat er dat Jezus op de wolken komt (Matth. 24:40; 26:64). Dan zijn de wolken zijn troon. Dan weer staat er dat Hij met de wolken komt (Mark. 14:62; Openb. 1:7). Dat betekent dat Hij als Rechter komt (Donkere wolken). Maar er staat ook een paar keer dat Jezus in [de] wolken komt (Markus 13:26; 1 Thess. 4:17) [1]. Wolken bestaan uit talloze kleine waterdruppeltjes. In Hebreeën 12:1 staat dat wij omringt zijn door een menigte van getuigen (gelovigen). Letterlijk staat daar: een wolk van getuigen. Daarom, als Jezus in de wolken komt, dan betekent dat ook dat Hij omringt is door die wolk van talloze getuigen. Wordt je nu vervolgt omdat je Jezus volgt? Troost je! Straks ben je in de wolken!

[1] Het woordje [de] staat er in het Grieks niet.