De heerlijkheid in de regenboog


Categories :

‘Als deze boog in de wolken is, zal Ik hem zien, en denken aan het eeuwig verbond tussen God en alle levende wezens van alle vlees dat op de aarde is.’ (Genesis 9:16)

Een regenboog blijft ook vandaag de dag nog steeds een bijzonder mooi natuurverschijnsel. Mensen genieten van de schoonheid daarvan. Alle zichtbare kleuren zijn vertegenwoordigd. De regenboog herinnert ons, gelovigen, aan de trouw van God, zo wordt wel gezegd. Wij denken dan meestal aan de uitkomst. Het zal niet meer gebeuren dat de aarde door een vloed vergaat. En dat voelt als een opluchting.

Gods heerlijkheid

Het gaat echter veel verder. Tot zeven keer toe lezen we in Gen. 9:8-17 dat God een verbond maakt. Het is een eenzijdig verbond! Het is het teken tussen Mij en de aarde, zegt God. Als Gód de boog ziet, dan denkt Hijzelf aan zijn verbond met de aarde. En als God ons de boog toont, dan laat Hij een afbeelding van Zichzelf zien. De profeet Ezechiël zag dat in een visioen. Ezechiël ziet wat lijkt op de troon van God. Vandaaruit is een schittering te zien, als het uiterlijk van vuur met een lichtglans eromheen.  “Zoals het uiterlijk van de regenboog die in de wolken verschijnt op de dag van de regen, zo was het uiterlijk van de lichtglans rondom. Het was de verschijning van de gedaante van de heerlijkheid van de Aanwezige.” (Ezech. 1:28).

De boog in de wolken is de afbeelding van de heerlijkheid van de Aanwezige. Als wij die heerlijkheid zien, dan weten we dat de Eeuwige aan Zijn verbond met de aarde denkt. En ik stel me voor dat er elk moment ergens op deze aarde wel een regenboog te zien is! Zoals vanavond, toen ik deze foto maakte boven ons eigen huis (zie afbeelding).

Gods eed, Israëls luister

God is getrouw. Zeer zeker. Er zijn twee onveranderlijke dingen, waarin het onmogelijk is dat God zou liegen, zegt Hebreeën 6. Dat zijn Gods eed en Gods belofte. Wij ontvangen daardoor een sterke troost! De belofte die God deed is tegelijk een eed, zegt Jesaja 54. “In een stortvloed van toorn heb Ik voor u Mijn aangezicht een ogenblik verborgen, maar met eeuwige goedertierenheid zal Ik Mij over u ontfermen, zegt de Aanwezige, uw Verlosser. Want dit zal voor Mij zijn als de wateren van Noach, toen Ik zwoer dat de wateren van Noach niet meer over de aarde zouden komen; zo heb ik gezworen dat Ik niet meer op u toornen zal en u niet meer bestraffen zal.”

Wat een heerlijke belofte doet de Aanwezige aan Zijn volk Israël! En Hij vervolgt in hoofdstuk 55:

“O al wie dorst lijdt, gaat tot het water en gij die geen geld hebt; gaat, koopt koren en eet! Gaat, koopt koren niet voor geld, en wijn en melk voor geen prijs! Waarom weegt ge zilver af voor wat geen brood is, doet ge moeite voor wat niet kan verzadigen?

Hoort, hoort naar mij eet wat goed is, dan zal uw ziel zich verlustigen aan het vette; neigt uw oor en gaat tot mij, hoort opdat uw ziel herleeft!

Ik smeed met u een eeuwig verbond, de betrouwbare bewijzen van vriendschap aan David; zie als getuige voor de natiën heb ik hem gegeven, voorganger en gebieder van de natiën;

Zie, een volk dat je niet kent zul jij oproepen, volkeren die jou niet kennen, zullen naar jou toesnellen, ter wille van de ENE, je God, van Israëls Heilige, want hij wil jou luister verlenen!”

Ja, de heerlijkheid van de ENE, weerspiegelt in de boog, zal ook Zijn volk luister verlenen. Soms is er een tweede regenboog te zien als een afspiegeling van de eerste boog.

Zoals de dagen van Noach waren, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn. Onverwachts voor wie Hem niet kennen en erkennen. “Dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des mensen verschijnen; en dan zullen alle stammen van de aarde rouw bedrijven en zij zullen de Zoon des mensen zien, als Hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid.”

Verwacht je Hem?