Blog
Genesis

Zes

Lea werd opnieuw zwanger en zij baarde Jakob een zesde zoon. Lea zei toen: God heeft mij, ja mij, een mooi geschenk gegeven; ditmaal zal mijn man bij míj komen wonen, want ik heb hem zes zonen gebaard. En zij gaf hem de naam Zebulon. Genesis 30 : 19-20 De …

Read More
Genesis

Vijf

En hij liet hun van de gerechten brengen die vóór hem stonden, maar het gerecht van Benjamin was vijf keer groter dan dat van hen allen. Zij dronken en werden dronken met hem. Genesis 43 : 34 Is er een handvol koren op het land, op de top van de …

Read More
1 Kronieken

Vier

Zij en hun zonen hielden de wacht bij de poorten van het huis van de HEERE, bij de tentwoning, overeenkomstig hun taken. Naar de vier windstreken waren die poortwachters opgesteld: naar het oosten, naar het westen, naar het noorden en naar het zuiden. 1 Kronieken 9 : 23-24 Wie tot …

Read More
1 Johannes

Drie

Deze drie waren de zonen van Noach; en uit hen is heel de aarde bevolkt. Genesis 9 : 19 Want zoals Jona drie dagen en drie nachten in de buik van de grote vis was, zo zal de Zoon des mensen drie dagen en drie nachten in het hart van …

Read More
Genesis

Twee

De HEERE zei toen tegen haar: Er zijn twee volken in uw schoot, en twee naties zullen zich uit uw lichaam vaneenscheiden. Het ene volk zal sterker zijn dan het andere en de meerdere zal de mindere dienen. Genesis 25 : 23 Twee mensen gingen naar de tempel om te …

Read More
Deuteronomium

Eén

Luister, Israël! De HEERE, onze God, de HEERE is één! Deuteronomium 6 : 4 Aan ú is dat getoond, opdat u zou weten dat de HEERE God is, niemand anders dan Hij alleen! Deuteronomium 4 : 35 Er is één God. De HEER is één. Dat is het Shema, de …

Read More
Exodus

Ver-tellen

Ik zal de werken van de HEERE vertellen Psalm 118 : 17 Opdat men Mijn Naam verkondige (=vertellen) op de hele aarde. Exodus 9 : 16 Je wilt iets voor elkaar krijgen. Daarom verzin je allerlei redenen waarom je het belangrijk vindt. Alle argumenten tellen mee om je doel te …

Read More
Lukas

Jezus’ ogen (2)

En de mannen die Jezus vasthielden, bespotten Hem en sloegen Hem. En nadat ze Zijn gezicht bedekt hadden, sloegen zij Hem in het gezicht en vroegen Hem: Profeteer, wie is het die U geslagen heeft? Lukas 22 : 63-64 Wat een verschil tussen Judas en Petrus. Judas kreeg dezelfde blik …

Read More
Lukas

Jezus’ power

En de Heere keerde Zich om en keek Petrus aan. En Petrus herinnerde zich het woord van de Heere, hoe Hij tegen hem gezegd had: Voordat de haan gekraaid zal hebben, zult u Mij driemaal verloochend hebben. En Petrus ging naar buiten en huilde bitter. Lukas 22 : 61-62 Het …

Read More
Lukas

Jezus’ pijn

En een zeker dienstmeisje zag hem bij het vuur zitten en zei, met haar ogen op hem gericht: Ook hij was bij Hem. Maar hij verloochende Hem en zei: Vrouw, ik ken Hem niet. En kort daarna zag een ander hem en zei: Ook u bent een van hen. Maar …

Read More